สำนักงานปลัด

 

 

นายแส   สิงหัษฐิต

หัวหน้าสำนักปลัด

พนักงานส่วนตำบล

 

นางสาววรรณพร จรูญภาค

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายเชิดชู จรูญภาค

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวเพ็ญประภา มณีสาย

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

นางสาวดาวใจ นนทะวงศ์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 
 

จ่าสิบเอก ทวัชชัย   ทองเหลือง

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นายธีระศักดิ์  มีมา

นิติกร

พนักงานจ้างตามภารกิจ/ทั่วไป

นายไชยวัฒน์ ดวงเพชร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายโยชิน ขุลัง

พนักงานขับรถยนต์

นายณัฐพล สอนบุตรดี

พนักงานจ้างทั่วไป

 

นายกฤตภาส ประพันธ์

พนักงานจ้างทั่วไป

นายบรรพต เจริญรัตน์

พนักงานจ้างทั่วไป

 

นายปริญญา   ไชยโย

พนักงานจ้างทั่วไป

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคึมใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ