นายธนวรรธน์ สุเกษ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 092-9840988

นายนิธิ ขันธเกษ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 080-4552955

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคึมใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
  1. ข่าวกิจกรรม
  2. ข่าวประกาศ
  3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำเดือนเมษายน 2565

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำเดือนเมษายน 2565

[ 02-05-2565 ] Hits:16

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำเดือนมีนาคม 2565

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำเดือนมีนาคม 2565

[ 04-04-2565 ] Hits:9

การฝึกอบรมโครงการรณรงค์และควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ โดยนายธนวรรธน์ สุเกษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ ประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมโครงการรณรงค์และควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในการแก้ไขปัญหา ให้คำแนะนำในการดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองให้กับเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ จำนวน 50 คน และมอบหน้ากากอนามัยสำหรับการดำเนินการเฝ้าระวัง สอบสวนและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่ จำนวน 240 กล่อง และมอบชุดตรวจ Antigen Test Kit...

[ 01-04-2565 ] Hits:11

ติดตามการดำเนินงานการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงและมอบของเยี่ยมสำหรับผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ โดยนายอาคม ดวงโสภา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ และผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care Giver) ได้ดำเนินการติดตามการดำเนินงานการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง และมอบของเยี่ยมสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 5 ตำบลคึมใหญ่ จำนวน 5 ราย ตามชุดสิทธิประโยชน์การบริการด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง

[ 14-03-2565 ] Hits:12

การติดตามการดำเนินงานการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่น ที่มีภาวะพึ่งพิง และมอบของเยี่ยมสำหรับผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคึมใหญ่ ผู้จัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข (Care Manager)และผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care Giver) ได้ดำเนินการติดตามการดำเนินงานการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่น ที่มีภาวะพึ่งพิง และมอบของเยี่ยมสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่บ้านคึมใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านนาคำ หมู่ที่ 3 และบ้านไร่แสนสุข หมู่ที่ 9 ตำบลคึมใหญ่ จำนวน 9 ราย ตามชุดสิทธิประโยชน์การบริการด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง

[ 09-03-2565 ] Hits:12

  1. ราคากลาง
  2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  3. ประกาศงานการเงินการคลัง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ