นายเสรี กาญจนดา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 082-1335563

นายนิธิ ขันธเกษ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 080-4552955

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคึมใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
  1. ข่าวกิจกรรม
  2. ข่าวประกาศ
  3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศ อบต.คึมใหญ่ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุ ปี 2563

ประกาศ อบต.คึมใหญ่ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุ ปี 2563

[ 12-05-2564 ] Hits:3

สรุปประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการต่างๆและบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ อบต.คึมใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2563

สรุปประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการต่างๆและบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ อบต.คึมใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2563

[ 11-05-2564 ] Hits:1

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อบต.คึมใหญ่

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อบต.คึมใหญ่

[ 07-05-2564 ] Hits:1

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อบต.คึมใหญ่

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อบต.คึมใหญ่

[ 07-05-2564 ] Hits:1

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อบต.คึมใหญ่

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อบต.คึมใหญ่

[ 07-05-2564 ] Hits:4

  1. ราคากลาง
  2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  3. ประกาศงานการเงินการคลัง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ