วิสัยทัศน์-พันธกิจ

     องค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ มีนายกองการบริหารส่วนตำบล เป็นผู้บริหารสูงสุด โดยมี ภ ารกิจ อำนาจหน้าที่ ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และ มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนด วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พอสังเขปดังนี้

วิสัยทัศน์

“มุ่งมั่นพัฒนาตำบลร่วมกับทุกภาคส่วน  ตามอำนาจหน้าที่ให้เป็นตำบลต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์เข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน”

พันธกิจ

 1. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานที่ จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
 2. ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ
 3. ส่งเสริมและเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
 4. อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นไม่ให้สูญหาย

 

จุดมุ่งหมายและภารกิจ

 1. พัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้สมบูรณ์ตามความเหมาะสมของชุมชน
 2. พัฒนาทางด้านการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด
 3. พัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของชุมชนให้ทัดเทียมมาตรฐานที่ควรจะเป็น
 4. พัฒนาทางด้านสาธารณสุข เน้นทางด้านการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพและบริการผู้เจ็บป่วย
 5. พัฒนาทางด้านสังคม ให้เกิดความสงบ ปลอดภัย รวมถึงพัฒนาสังคมให้เ็ป็นสังคมแห่งศีลธรรม จริยธรรมและลดปัญหายาเสพติด
 6. พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างความยั่งยืนแก่เศรษฐกิจชุมชน
 7. พัฒนางานของเทศบาล ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ตามคำขวัญของเทศบาลว่า “บริการประชาชนคืองานของเรา”

 

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคึมใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ