สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายอาคม ดวงโสภา

ประธานสภา

นางโอสถ แสนโสม

รองประธานสภา

นางสาววลัยรักษ์ บุญภา

ปลัด/เลขานุการสภา

สมาชิกสภา

นายจินดา อุตสียา

ส.อบต. ม.1

นายทองม้วน ไตยมูล

ส.อบต. ม.1

นายละม้าย ทองเหลือง

ส.อบต. ม.2

นายคณพศ ชาวเหนือ

ส.อบต. ม.3

นางอุไร เทพศรีหา

ส.อบต. ม.3

นายสมศักดิ์ จงสดับกลาง

ส.อบต. ม.4

นายทวี ทองหลอด

ส.อบต. ม.5

นายอำนวย ทัศบุตร

ส.อบต. ม.5

นายสมพงษ์ ศิลาคุปต์

ส.อบต. ม.6

นางกฤษณา เจริญสุข

ส.อบต. ม.6

นายสมศักดิ์ สุริมาตย์

ส.อบต. ม.7

นายวิเชียร พิลาทอง

ส.อบต. ม.7

นายอำพร เจริญรัตน์

ส.อบต. ม.8

นางสุวิมล คนขยัน

ส.อบต. ม.8

นายวิชัย แสงเพชร

ส.อบต. ม.9

นายอุทัย อาบุญงาม

ส.อบต. ม.9

นายเสนอ ไชยโย

ส.อบต. ม.10

นายสมบูรณ์ บุญแปลง

ส.อบต. ม.10

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคึมใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ