ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ประกาศ อบต.คึมใหญ่ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุ ปี 2563
สรุปประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการต่างๆและบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ อบต.คึมใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2563
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อบต.คึมใหญ่
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อบต.คึมใหญ่
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อบต.คึมใหญ่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ 2564
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2564)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ อบต คึมใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
พ.ร.บ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 อบต คึมใหญ่ รอบ 12 เดือน
เริ่มต้นก่อนหน้า123456ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 6

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคึมใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ