ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

วันที่ 8 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ นายธนวรรธน์ สุเกษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
กิจกรรมจิตอาสาเดือนพฤษภาคม 2565 กิจกรรมปลูกต้นไม้ และทำความสะอาดอุโบสถ สถานที่วัดในตำบลคึมใหญ่
ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหาร และจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือท่านตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการ บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาส่งเสริม และปรับปรุง การบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ประชาชน https://forms.gle/FUvkHvVagDcBqxV28
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำเดือนเมษายน 2565
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำเดือนมีนาคม 2565
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ โดยนายธนวรรธน์ สุเกษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ ประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมโครงการรณรงค์และควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในการแก้ไขปัญหา ให้คำแนะนำในการดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองให้กับเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ จำนวน 50 คน และมอบหน้ากากอนามัยสำหรับการดำเนินการเฝ้าระวัง สอบสวนและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่ จำนวน 240 กล่อง และมอบชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) สำหรับการดำเนินการตรวจคัดกรองประชาชนและตรวจเชิงรุกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ จำนวน 500 ชุด ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคึมใหญ่ ผู้จัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข (Care Manager)และผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care Giver) ได้ดำเนินการติดตามการดำเนินงานการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่น ที่มีภาวะพึ่งพิง และมอบของเยี่ยมสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่บ้านคึมใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านนาคำ หมู่ที่ 3 และบ้านไร่แสนสุข หมู่ที่ 9 ตำบลคึมใหญ่ จำนวน 9 ราย ตามชุดสิทธิประโยชน์การบริการด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ โดยนายอาคม ดวงโสภา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ และผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care Giver) ได้ดำเนินการติดตามการดำเนินงานการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง และมอบของเยี่ยมสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 5 ตำบลคึมใหญ่ จำนวน 5 ราย ตามชุดสิทธิประโยชน์การบริการด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ โดยนายธนวรรธน์ สุเกษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูเขาขาม ผู้จัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข (Care Manager)และผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care Giver) ได้ดำเนินการติดตามการดำเนินงานการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงและมอบของเยี่ยม สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่บ้านภูเขาขาม หมู่ที่ 4, 6, 8 ตำบลคึมใหญ่ จำนวน 13 ราย ตามชุดสิทธิประโยชน์การบริการด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามโครงการรณรงค์และควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 (ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี) ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2564 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ โดยมีเจ้าของสุนัขและแมวนำสัตว์เลี้ยงเข้ารับบริการฉีดวัคซีน จำนวน 803 ตัว
เริ่มต้นก่อนหน้า12345678ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 8

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคึมใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ