การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ เป็นประธานการประชุม ผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ ประเด็น การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ ในการนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ ระบุว่า การประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ ลดความเสี่ยงการทุจริต/พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA มีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มี คุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคึมใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ